Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť

Fine Coffee SK, Marián Šudi
Hlavná 407, 925 84 Vlčany

IČO: 50 115 871

Miesto osobného odberu: Fine Coffee SK, Marián Šudi, Hlavná 407, 925 84 Vlčany

Zapísaný v OR SR Okresného súdu Šala – vložka číslo: 450-13258

Spoločnosť nieje plAtcom DPH.

Nákup v tomo internetovom obchode môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby pri dodržaní nasledovných podmienok:

 Všeobecné obchodné podmienky

Webshop www.finecoffee.sk, ktorého súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fine Coffee SK, Marián Šudi, IČO: 50 115 871 (ďalej len „VOP“) je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Fine Coffee SK (ďalej len „dodávateľ“), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy.

§ Rozhodné právo

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike.

§ Kúpna zmluva a jej náležitosti

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú:
a/ objednávka objednávateľa, ktorej súčasťou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,
b/ potvrdenie objednávky dodávateľom, vrátane kalkulácie ceny.

§ Podmienky dodávky tovaru

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto „miesto určenia“) stanoveného podľa objednávky objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ Slovenskou poštou, ktorej náklady hradí objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Čiastkové dodávky sú prípustné.

  • Cena dopravy: Slovenská pošta- 3 €, platná len na území SR (Slovakia)
  •                                 Packeta(Zásielkovňa)- 2€, platná na území SR
  • osobný odber – zdarma
  • Osobný odber je možný na adrese Marián Šudi, Hlavná 407, Vlčany
  • Osobný odber Trnava – B.Ružička, Ustianska 13, Trnava – Každý pracovný deň po 18:00 hod /v prípade prijatia a zaplatenia objednávky do predošlého dňa do 18.00 hod
§ Platobné podmienky
  • Cena uvedená v katalógu je konečná (Nie sme platcami DPH). Objednávateľ zaplatí za tovar celú cenu určenú v katalógu. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty objednávky alebo je oprávnený zaslať tovar Slovenskou poštou po zaplatení objednávky. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ. Zákazník za objednanú zásielku môže platiť následovne:
  • prevodom na účet
  • Dobierkou

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Objednávateľovi sa odporúča skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokiaľ objednávateľ zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je potrebné uviesť túto skutočnosť pri prevzatí v dodacom liste. Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byť odberateľom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byť uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania. Oprávnenosť reklamácie musí byť v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávateľa. Objednávateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

§ Vrátenie tovaru

Objednávateľ má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený len nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, pričom spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zľava. Ak sa zákazník rozhodne pre vrátenie peňazí, kontaktuje našu spoločnosť telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy,vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Naša spoločnosť po overení podmienok na nárokovanie peňazí zašle zákazníkovi peniaze späť na účet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý zákazník navrhne.

§ Záverečné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa katalógu produkty coffeezone.sk, uzavreté medzi objednávateľom a dodávateľom. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednosť pred týmito VOP. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.01.2016

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu ktorému činnosť poskytovateľa podlieha

 Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre
 Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034

 faxl. č.: 037/ 7720 024

 Možnosti riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom ARS:

odkaz na platformu:

 https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/pravidla-ars.soi

formulár pre podanie návrhu na začatie ARS:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

  Dátum …………..

Fine Coffee SK
E : finecoffeesk@gmail.com
M : +421 903 23 74 74
W : www.finecoffee.sk